ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಅಂಗಡಿ

ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ

MoneyOnClick is a brand owned by Wortgage Technologies Pvt Ltd. We partner with multiple NBFCs including our NBFC subsidiary Wortgage Finance Pvt Ltd to help fulfil the loan requirements of our customers. Please visit https://www.moneyonclick.com/lenders for details.

ನೀವು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ

Visit our new website now

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರೇ?

ಮನಿಆನ್ಕ್ಲಿಕ್ (MoneyOnClick) ಜೊತೆಗೆಪಾಲುದಾರರಾಗಿ,

ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಪಾಲುದಾರನೋಂದಣಿಫಾರ್ಮ್ಅನ್ನುಭರ್ತಿಮಾಡಿ.

ಕಲಿಯಿರಿ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ

ಮಾರಾಟಮಾಡಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ

ಸಾಲ ವಿತರಣೆಗೆ 4% ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ (ಪ್ರತಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 5000 ರೂ)

ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕಮಿಷನ್ ನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ

ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ

ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಸಾರ